Betingelser

OMFANG
Disse salgs- og leveringsbetingelser er de eneste gyldige mellom partene, forsåvidt angår de produkter som blir solgt i henhold til denne avtalen. Kjøpers avvikende betingelser skal ikke gjelde. Mottak av bekreftelse eller levering innebærer aksept fra kjøpers side av disse betingelser.

BESTILLING OG LEVERING
Levering skal skje i overenstemmelse med selgers alminnelige leveringsfrister for vedkommende produkt, som opplyst for aktuell vare i vår nettbutikk. Selgeren skal gjøre alle rimelige anstrengelser for å møte leveringstider som er tilbudt eller godkjent, men skal ikke være ansvarlig hvis han ikke kan oppfylle slike leveringsfrister.
Kjøperen kan således ikke gjøre gjeldende erstatningsansvar eller hevning som en følge av selgers manglende oppfyllelse av leveringsfristene. Slike misligholds beføyelser kan bare gjøres gjeldende såfremt kjøper uttrykkelig, i skriftlig avtale med selgeren, har betinget seg dette. I forbrukerkjøp gjelder kjøpslovens betingelser.

ORDRENS GYLDIGHET
En ordre er gyldig når kjøper har mottatt ordrebekreftelse, eller burde normalt ha mottatt ordrebekreftelse grunnet eventuelle e-postproblemer eller andre årsaker som vi ikke kan påvirke. Alle ordrebekreftelser blir sendt pr e-post. En ordre er gyldig inntil varen er avbestilt eller kansellert fra oss (skriftlig/e-post) grunnet eventuelle feil.
Ved ordreinngåelse er det gitt at kjøperen godtar våre betingelser.
Vi forbeholder oss retten til leveringsnekt av din ordre/bestilling grunnet feil, prisendringer, lagersituasjon eller andre årsaker.

BETALING
Kontant/oppkrav eller kreditt. Hvis kredittklarert gjelder følgende:
Med mindre selgeren skriftlig har gått med på noe annet, skal kjøperen betale alle fakturaer innen på fakturaen skrevet forfall. Selgeren forbeholder seg retten til å endre de kredittbetingelser som måtte være avtalt hvis selgeren finner at kjøperens finansielle situasjon eller tidligere betalingsforhold gjør dette nødvendig. Skulle kjøperen unnlate å betale hvilken som helst sum han skylder selgeren 10(ti) dager etter at han har fått skriftlig purring, skal selgeren ikke lenger være forpliktet til å oppfylle noen avtaler med kjøperen. Selgeren skal ha krav på renter av de forfalte, utestående beløp tilsvarende 9.25 % p.a., samt eventuelle omkostninger, herunder inkassokostnader og advokat honorarer.
Forskuddsbetaling ved spesialbestillinger, etter nærmere inngått avtale.

FAKTURERING
Faktura sendes elektronisk. Fordyrende papirfaktura medfører gebyr. I henhold til denne avtale vil kjøper belastes et ordregebyr for bestillinger med nettobeløp mindre enn kr 500.

EIENDOMSRETT OG RISIKO FOR TAP
Selgeren betinger seg salgspant i produktene inntil betaling har skjedd. Risikoen for tap og skade går over fra selger til kjøper ved levering, enten til kjøper eller til godkjent transportør på det oppgitte leveringsstedet. Hvis ikke annet er skriftlig avtalt med selger, er leveringsbetingelsene levert selgers lager i Oslo (EXW).

PRISER
I kataloger og på web er våre anbefalte utsalgspriser oppført inkl. mva, men uten tillegg for frakt.
Prisene kan endres uten forutgående varsel.

AVBESTILLING/RETUR
All retur må forhåndsavtales skriftlig. Gebyr ved for sen avbestilling- og retur er 15 %. Ved retur av varer med liten omløpshastighet er returgebyr minimum 30 %, eller vurdert etter skjønn. Ingen aksept for avbestilling eller retur av spesialbestilte varer etter at ordrebekreftelse foreligger. Minimum returgebyr kr 100.
Det forutsettes at returvarer er ubrukte og ligger i original emballasje.
Retur av feilsendte varer skal skje innen 8 dager etter mottak av dette.

GARANTI/REKLAMASJON
Reklamasjonsforespørsler behandles etter mottak av skriftlig reklamasjonssøknad, retur av produkt skal kun skje etter at søknad er innvilget.
Innvilgede reklamasjoner innebærer at aktuell vare erstattes med tilsvarende vare.
Prestasjonsfremmende produkter skal kun benyttet på lukkede baner. Slike forhold vil resultere i vesentlig redusert levetid. Av samme årsak vil vårt reklamasjonsansvar bortfalle som følge av denne type bruk.
Kunden kan ikke på eget initiativ, uten at dette er avtalt spesielt, iverksette tiltak for utbedring av feilen for så sende regning til oss. Om kunden prøver å reparere mangelen selv vil garantien og reklamasjonen kunne bortfalle i sin helhet.

GENERELT
Det tas forbehold om mulige feil og mangler i katalog- og web-oppføringer.
Våre normale åpningstider er mandag til fredag fra klokka 9:00 til 16:00.


Non-Stop Trading AS
Postboks 75
1201 OSLO

Besøksadresse;
Nordåsveien 5
1251 Oslo

T: 22083500
E: post@non-stop.no
W: www.non-stop.no
Bankgiro: 9005.08.38527
IBAN: NO1890050838527
Organisasjonsnr: 980464814